Radca Prawny Słupsk

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • roszczenia z tytułu zachowku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • odpowiedzialność za długi spadkowe

Odszkodowania Słupsk

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku wypadku
 • odszkodowania z tytułu innych zdarzeń losowych (np. upadku w miejscach publicznych – np. na śliskiej lub nierównej nawierzchni, uszkodzenie pojazdu w wyniku poruszania się po nienależycie utrzymanej drodze, kradzież, pożar, zalanie)
 • uszkodzenia ciała/rozstrój zdrowia
 • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej (np. szkody prenatalne, odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie, zakażenia pneumokokami, gronkowcem, żółtaczką)
 • odszkodowania za wypadki przy pracy
 • reprezentowanie poszkodowanego na etapie przedsądowym, w tym także przed zakładami ubezpieczeń (np. w razie odmowy wypłaty odszkodowania)

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • unieważnienie małżeństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie ojcostwa
 • przysposobienie
 • kontakty z dzieckiem
 • władza rodzicielska (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • ubezwłasnowolnienie
 • zgoda na wyjazd dziecka na stałe za granicę
 • zgoda na paszport

Prawo cywilne

 • windykacja należności gospodarczych
 • sprawy o zapłatę
 • zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do ksiąg wieczystych
 • zasiedzenie
 • służebności
 • prawo nieruchomości
 • eksmisja
 • naruszenie posiadania
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • zniesienie współwłasności
 • najem lokali
 • ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku
 • reprezentacja w sprawach sądowych
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie projektów umów

Windykacja należności

 • analiza zasadności roszczenia
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • formułowanie ugód
 • sporządzanie pozwów
 • dochodzenie należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sądem
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym aż do skutecznego odzyskania należności
 • prowadzenie postępowań o wyjawienie majątku

Prawo administracyjne

 • doradztwo i pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • reprezentacja w sporach z organami administracyjnymi
 • sporządzanie pism, wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania
 • sporządzanie zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie
 • sporządzanie skarg na bezczynność organu
 • sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia
 • sporządzanie wniosków o uchylenie bądź zmianę ostatecznej decyzji
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji
 • sporządzanie skarg o wznowienie postępowania.
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
© Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Rejmer
Radca prawny Słupsk. Odszkodowania Słupsk. Wykonanie: strony internetowe słupsk